@R@
s
1999
Honen-In
Kyoto
1999

Photo: © Keiko Ikuta
Photo: © Hiroshi Mizobuchi